ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 1

ეთანხმებით, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესება და ადგილობრივ ელექტრონულ პროგრამებსა და სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა?