ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 15

ეთანხმებით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ჩაერთოს რეგიონში COVID–19-ის პანდემიის პროფილაქტიკისა და მის შედეგებთან ბრძოლის საქმეში (მოსახლეობის ინფორმირება, იმ კატეგორიის ადამიანთა/ოჯახების გამოვლენა, რომელიც ყველაზე უფრო დაზარალდა პანდემიის პერიოდში და მათთვის სოციალური, ჯანდაცვის და ა.შ. მიზნობრივი დახმარების გაწევა)?