ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 2

ეთანხმებით, რომ ახალი სოციალური პროგრამების დანერგვა, ან არსებული პროგრამების ცვლილება/გაფართოება უნდა ეფუძნებოდეს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების კვლევებს და მოქმედი მუნიციპალური პროგრამებით მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასებას?