ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 3

ეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანია მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების და ახალგაზრდების მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივი პროგრამებისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში?