ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 4

ეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანია მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის დევნილთა და კონფლიქტის გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ქალების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების და სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით სამეწარმეო, სოფლის მეურნეობის, თვითდასაქმების ხელშემწყობი მუნიციპალური პროგრამების დანერგვა?