ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 5

ეთანხმებით, რომ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობისთვის მნიშვნელოვანია ბავშვთა მოვლის მომსახურებების განვითარება და გაძლიერება (საბავშვო ბაღების რაოდენობის გაზრდა, გახანგრძლივებული/საზაფხულო ჯგუფების გახსნა, ბავშვთა მოვლის დღის და საღამო ცენტრების დაფინანსება/თანადაფინანსება)?