ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 6

ეთანხმებით, რომ აუცილებელია სოფლებში არსებული ამბულატორიების ინფრასტრუქტურული, ტექნიკური და ადამიანური რესურსების საჭიროებების შეფასება და მათი სათანადო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სამედიცინო სერვისებისადმი მოსახლეობის უკეთ ხელმისაწვდომობისთვის?