ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 7

ეთანხმებით, რომ მარტოხელა მოხუცებს, რომლებიც ცხოვრობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა მარტოხელა ხანდაზმულის სტატუსი, ადგილობრივი პროგრამებით უნდა გაეწიოთ მხარდაჭერა, ყურადღება?