ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 12

ეთანხმებით თუ არა, რომ სახელმწიფო უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის, ასევე ფემიციდის პრევენციის და რეაგირების საქმეში?