ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 14

ეთანხმებით თუ არა, რომ უნდა მოხდეს სოციალური მუშაობის დეცენტრალიზაცია და გაიზარდოს ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილება სოციალურად დაუცველი პირის სტატუსის მინიჭების, გაუქმების ან აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში?