ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 20

ეთანხმებით თუ არა, რომ სახელმწიფო ვალების შემცირება უნდა მოხდეს  ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების გზით?