ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 21

ეთანხმებით თუ არა, რომ უნდა შეიზღუდოს სასოფლო-სამეურნეო მიწების გასხვისება უცხოელებზე და, ამავდროულად, შეიქმნას აგროსექტორში ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების ზრდის წამახალისებელი სხვა ფორმები?