ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 26

ეთანხმებით თუ არა, რომ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესია უნდა სარგებლობდეს სახელმწიფოს მხრიდან მინიჭებული ექსკლუზიური პრივილეგიებით (მაგ.: სახელმწიფოს მიერ საპატრიარქოსთვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა, გადასახადებისგან გათავისუფლება და სხვ.)?