ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 3

ეთანხმებით, თუ არა აზრს, რომ უნდა გაღრმავდეს ეკონომიკური კავშირები რუსეთთან?