ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 4

ეთანხმებით, თუ არა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმებას და მის ჩანაცვლებას საკონტრაქტო სისტემით?