ონლაინ მრიცხველი

შეკითხვა 9

ეთანხმებით თუ არა, რომ დევნილთა პრობლემების გადაწყვეტა (დროული განსახლება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი უფრო აქტიური ჩართვა, დასაქმება ან/და სხვ.) უნდა გახდეს პრიორიტეტული?